Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Հեղինակներ
Գրքեր
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Read Work
Հեղինակ` Սեյրան Զաքարյան Կարդացել են 5929
ԱՆՏԻԿ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ՀԱՐՑԸ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒԹՅԱՆ» ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Էջեր  << 1 ...  8 9
արդյունքները, այնուհետեւ դրանք համեմատեն հայ միջնադարյան մշակույթի զարգացման եւ արդյունքների հետ: Իրավացի է Հ. Մորը, երբ գրում է, թե զարգացած ֆեոդալիզմի աստիճանում գտնվող ոչ-եվրոպական երկրներում կատարված այնպիսի երեւույթներ, ինչպիսիք են «վերադարձ հնությանը», անցյալի մշակութային ժառանգության յուրացումը, հարկավոր է համեմատել ոչ թե նոր ժամանակի շեմին գտնվող եվրոպական Վերածնության, այլ զարգացած ֆեոդալիզմի դարաշրջանում եվրոպական երկրներում անտիկ մշակութային ժառանգության յուրացման հետ, անկախ այն բանից, որ Արեւելքի երկրները որոշ ոլորտներում իրենց զարգացածությամբ զգալիորեն առաջ էին անցել Եվրոպայից: Ակնհայտ է, որ այս հարցում թե՛ Արեւելյան եւ թե՛ Հայկական Վերածնության կողմնակիցների դիրքորոշումը խոցելի է. փոխանակ համեմատելու առավել նման դարաշրջանները, նրանք Արեւելքի երկրների եւ Հայաստանի հասուն ֆեոդալիզմի շրջանի մշակույթը բաղդատում են եվրոպական Վերածնության դարաշրջանի մշակույթի հետ: Հայկական Վերածնության տեսության կողմնակիցների բերած փաստարկները, վկայակոչած փաստերը ընդհանուր առմամբ համապատասխանում են միջնադարում, զարգացած ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանում (Արեւելքում` VII – XIII դդ., Արեւմուտքում՝ XI – XIV դդ.) անտիկ մշակութային ժառանգության յուրացման օրինաչափություններին: Այդ ժառանգության յուրացումը Վերածնության շրջանում տեղի է ունենում բոլորովին այլ մասշտաբներով եւ այլ չափանիշներով, որոնք թե՛ ձեւով ու բովանդակությամբ եւ թե՛ իրենց հետեւանքներով արմատապես տարբերվում են նախորդից:


ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Կոնրադ Ն.Ի., Վերջաբան, «Վ. Չալոյանի «Հայկական Ռենեսանս» գրքում, Երեւան, 1964, էջ 228:
2. Իսաբեկյան Հ., Հայկական Ռենեսանսի ճարտարապետությունը, Երեւան, 1990, էջ 186:
3. Տե՛ս նույն տեղում:
4.ծցՓցոՌՊջպ Մ. Լ. հՏոՐՈվՌպ րՏփՌվպվՌռ. Ձ. 4. ՁոՌսՌրՌ, 1987. հ. 18.
5. Աբեղյան Մ., Վերածնությունը հայոց հին գրականության մեջ, «Տեղեկագիր ՍՍՌՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական ֆիլիալի, 1941, թիվ 5-6, էջ 87:
6. Մանուկյան Գ. Առաջաբան // Արիստակես Լաստիվերցի, Պատմություն, Երեւան, 1971, էջ 4:
7. Թամրազյան Հ.Ս., Հայ քննադատություն, Գիրք Բ (6 – 15-րդ դդ.), Երեւան, 1985, էջ189:
8. Գրիգորյան Գ. Հ., Միջնադարյան հայ փիլիսոփայության հանգուցային հարցերի շուրջ, Երեւան, 1987, էջ 31:
9. ԾՏՐ ղ. “ՀպվպրրՈվր” Ռ ՀպվպրրՈվր: ՀպՓպտՓՌ' ՊՐպՉվպռ ՍցսՖՑցՐօ Չ րՐպՊվՌպ ՉպՍՈ ՍՈՍ ՍցսՖՑցՐվՏ-ՌրՑՏՐՌփպրՍՈ' տՐՏոսպՎՈ // “հՐպՊվՌպ ՉպՍՈ”. 1976, Չօտ. 40. հ. 189 – 190.
10. Ղազինյան Ա., Գրիգոր Նարեկացի, Բանաստեղծական արուեստը, Անթիլիաս-Լիբանան, 1995, էջ 65:
11. Արեւշատյան Ս.Ս., Դավիթ Անհաղթը հին Հայաստանի ականավոր փիլիսոփա, Երեւան, 1980, էջ 17 – 18:
12. Չալոյան Վ.Կ., Հայկական Ռենեսանս, Երեւան, 1964, էջ 81:
13. Տե՛ս Գրիգորյան Ռ., Հունա-հայկական գրական կապերի պատմությունից // Պատմա-բանասիրական հանդես, 1963, թիվ 3:
14. Իսաբեկյան Հ., նշված աշխատությունը, էջ 186:
15. Չալոյան Վ.Կ., նշված աշխատությունը, էջ 152:
16. Գրիգորյան Գ.Հ., նշված աշխատությունը, էջ 10 – 15:
17. ԽցսՖՑցՐՈ ԹՌջՈվՑՌՌ. Ձ. 2. Ծ., 1989. հ. 154.
18. Նույն տեղում, էջ 634:
19. Հովհաննիսյան Ա., Արդյոք միջնադարյան Հայաստանում տեղի ունեցել է կապիտալի նախասկզբնական կուտակում // Պատմա-բանասիրական հանդես, 1959, թիվ 1, էջ 222:


Էջեր  << 1 ...  8 9

Մուտք

UMBA
UITE
MPI
World Vision Armenia
Oxfam Armenia
ICARE Armenia
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania