0 Հայկական էլեկտրոնային գրադարան - Նոյյան տապան - On line books
Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Գեղարվեստական
Պոեզիա
Վեպ
Սիրավեպ
Պատմվածք
Վիպակ
Նովելներ
Հեքիաթներ
Գիտական
Պատմություն
Փիլիսոփայություն
Իրավունք
Տնտեսագիտություն
Աշխարհագրություն
Մանկավարժություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Հրապարակախոսություն
Հեղինակներ
Գրքեր
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Ստեղծագործություններ
 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: Նոր դասընթաց
Քննարկել Կարդալ
Հեղինակ`
Սերգեյ Մանուկյան

Գլխավոր խմբագիր և գրախոս
մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ՀգՀգ Պետրոսյան
Գրախոսներ
մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ՏգՎգ Թանգամյան
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ՍգՌգ Գևորգյան
հոգեբանականգիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ՍգՍգ Խուդոյան

Մանուկյան Սգ Պգ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: Նոր դասընթաց: Երրորդ բարեփոխված հրատարակություն: Ուսումնական ձեռնարկ: /Սգ Մանուկյանգ Հեղգ հրատգ Երգ: 2014գ –էջ


Գիտությունը դպրոցում դասավանդմամբ և արտադասարանական գործունությամբ կայացող դաստիարակության կառավարման մասին, որպես ընդհանուր դաստիարակագիտության ճյուղ, առայժմ ժամանակավորապես ներկայացվում է մանկավարժագիտություն ավանդական անունով: Սույն ձեռնարկը ունի բոլոր դասագրքերից տարբերվող կառուցվածք և բովանդակություն: Նրանում ներկայացված են հեղինակային նոր, պաշտոնականից տարբերվող, պատկերացումներ դաստիարակության էության, նրա կառավարվող և չկառավարվող, դրական և բացասական, զարգացնող և բթացնող տեսակների ու մեխանիզմների, մանկավարժագիտական հիմնական հասկացությունների բովան-դակության, ծավալների, միմյանց հետ դրանց ունեցած հարաբերակցության, դպրոցում ուսուցմամբ և այլ գործընթացներով կայացող դաստիարակության կառավարման մեթոդների մասին:
Ներկայացված են նաև հեղինակային հայեցակարգերը զարգացման շարժիչ ուժերի` հակասությունների, և ուսուցման սուբյեկտների դրդապատճառների խթան և մոտիվ տեսակների ու դրանց ձևավորած համապատասխան դասանպատակների մասին: Այս իմաստով, ձեռնարկը ուսումնական գրականու-թյան յուրահատուկ դասագիրք-մենագրության նոր տիպի ժանր է՝ կառուցված բոլոր դասագրքերում ներկայացված մանկավարժագիտության կառուցվածքին և բովանդակությանը արմատականորեն չհամապատասխանող, սակայն օբյեկտիվ իրականության համապատասխանող տարբերակով:

Ստեղծման վայրը եւ թվականը Երեւան, Հայաստան, 2014
Խմբագիր`
Այլ տվյալներ
Գիրքը, որի մեջ լույս է տեսել այս ստեղծագործությունը, մեր կայքում առկա չէ

Մուտքագրված է` 28 س, 2015 թ.

Գտնել
Ստեղծագործություններ
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
UMBA
UITE
MPI
World Vision Armenia
Oxfam Armenia
ICARE Armenia
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania