1 Հայկական էլեկտրոնային գրադարան - Նոյյան տապան - On line books
Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Գեղարվեստական
Պոեզիա
Վեպ
Սիրավեպ
Պատմվածք
Վիպակ
Նովելներ
Հեքիաթներ
Գիտական
Պատմություն
Փիլիսոփայություն
Իրավունք
Տնտեսագիտություն
Աշխարհագրություն
Մանկավարժություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Հրապարակախոսություն
Հեղինակներ
Գրքեր
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Ստեղծագործություններ
 «ԱԲՈՒ-ԼԱԼԱ ՄԱՀԱՐԻ» ՊՈԵՄԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Քննարկել Կարդալ
Հեղինակ`
Ռ. Դալլաքյան

Աշխատության մեջ համակողմանի քննությամբ բնութագրվում են «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի կառուցվածքի, նյութը, թեման, գաղափարը, բովանդակությունը, խոսքի կառուցվածքը, տրամաբանական կողմի եւ բովանդակության փոխկապակցվածությունը, խոսքի բովանդակային կողմի եւ ձեւի միասնությունը, բառական — քերականական կապակցումների միջոցներն ու ձ—երը, պոեմի լեզվական պատկերավորման եւ արտահայտչական միջոցները, բառապաշարի առանձնահատկությունները:
Ուսումնասիրությունը հասցեագրվում է մասնագետներին, բուհերի բանասիրական (եւ ոչ միայն բանասիրական) բաժինների ուսանողներին, դպրոցի բարձր դասարանների աշակերտներին, լրագրողներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են հայոց լեզվի տեսական ու գործնական հարցերով:

Աշխատությունը քննարկվել եւ տպագրության է երաշխավորել Գավառի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդը:

Ստեղծման վայրը եւ թվականը Երեւան, Հայաստան, 2004
Խմբագիր` Ս. Աբրահամյան
Այլ տվյալներ
Ստեղծագործությունը առայժմ լույս է տեսել միայն ինտերնետային տարբերակով
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

«Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի լեզվաբանական վերլուծություն -------- 3

Պոեմի նյութը, թեման, գաղափարը, բովանդակությունը ------------------ 3

Պոեմի խոսքի կառուցվածքը, տրամաբանական
կողմի եւ բովանդակության փոխակապակցվածությունը:
Խոսքի բովանդակային կողմի եւ ձեւի միասնությունը -------------------- 6

Պոեմի լեզվական պատկերավորման միջոցները ------------------------- 12

Պոեմի լեզվական արտահայտչական միջոցները ------------------------ 20

Իսահակյանի պոեմի բառապաշարը ---------------------------------------- 34

Բովանդակություն --------------------------------------------------------------- 39

«Նոյյան Տապան» տպագրատուն
Թուղթ` օֆսեթ N1 60x84 1/16, ծավալը` 2.5 տպ. մամուլ
ստորագրված է տպագրության 25.08.2004թ.
Երեվան 9, Իսահակյան 28 հեռ./ֆաքս (374 1) 52 42 79, 56 59 65
E-mail: contact@noyan.am, URL: http://www.nt.am

Մուտքագրված է` 25 ۻٵ, 2006 թ.
admin

Գտնել
Ստեղծագործություններ
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
UMBA
UITE
MPI
World Vision Armenia
Oxfam Armenia
ICARE Armenia
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania