Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Հեղինակներ
Գրքեր
Գիտական
Իրավունք
Պատմություն
Հայոց պատմություն
Հուշագրություններ
Փիլիսոփայություն
Բնագիտության փիլիսոփայություն
Աշխարհագրություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Գեղարվեստական
Նովել
Պատմավեպ
Պոեզիա
Ֆանտաստիկա
Հայկական Ֆանտաստիկա
Սիրավեպ
Վերհուշ
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Մանկական
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Տվյալներ գրքի մասին
Գրքի անվանումը Հայոց Պատմություն
Համառոտագրություն`

Հրատարակվում է Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ

Խմբագիրներ` պ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ. Կարապետյան
պ.գ.թ., դոցենտ Է. Գեւորգյան

Գրախոսներ` պ.գ.դ., պրոֆեսոր Է. Մինասյան
պ.գ.թ., դոցենտ Հ. Մուրադյան


Հայոց պատմության այս ձեռնարկում սկզբնաղբյուրների եւ նորագույն ուսումնասիրությունների հենքի վրա համառոտակի ներկայացված հայ ժողովրդի պատմական անցյալի գլխավոր իրադարձությունները: Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար:

Հրատարակման վայրը եւ տարեթիվը ՎՄՎ-Պրինտ , 2009, Երեւան, Հայաստան
Խմբագիր`
ISBN: 978-9939-60-006-3
Բովանդակություն (ցանկ)
Հայոց Պատմություն Ս. Պողոսյան, Արմեն Ասրյան, Խ. Ստեփանյան, Է. Հովհաննիսյան Կարդալ Քննարկել

Այլ տվյալներ
Հնագույն եւ հին շրջան

1. Հայկական լեռնաշխարհ
2. Հայ ժողովրդի ծագումն ու կազմավորումը
3. Վանի (Արարատյան) թագավորություն
4. Հայաստանը Երվանդունիների օրոք
5. Արտաշեսյան արքայատոհմի հիմնումը: Արտաշես 1-ին
6. Հայաստանը Տիգրան Մեծի օրոք
7. Արտավազդ 2-րդ: Արտաշեսյան արքայատոհմի անկումը
8. Արշակունիների արքայատոհմի հիմնումը: Տրդատ 1-ին
9. Հայաստանը 2-3-րդ դարերում
10. Քրիստոնեության հռչակումը պետական կրոն
11. Հայաստանը 4-րդ դարում
12. Արշակունիների արքայատոհմի անկումը
13. Պետական կարգը Արշակունիների օրոք
14. Ազատագրական պայքարը 450-451թթ.
15. Ազատագրական պայքարը 481-484թթ.
16. Հայաստանը 6-րդ դարում
17. Արաբական տիրապետության հաստատումը Հայաստանում
18. Հակաարաբական ապստամբությունները Հայաստանում

Միջին դարեր (9-18-րդ դարեր)

19. Բագրատունիների թագավորության հիմնադրումը: Աշոտ I
20. Պայքար պետականության պահպանման համար: Սմբատ I, ԱշոտII
21. Բագրատունիների թագավորության վերելքը
22. Բագրատունիների պետության թուլացումը եւ անկումը
23. Պետական կարգը եւ բանակը Բագրատունիների օրոք
24. Հայաստանի նվաճումը սելջուկների կողմից
25. Զաքարյանների իշխանապետությունը
26. Հայաստանի նվաճումը մոնղոլների կողմից
27. Կիլիկիայի աշխարհագրական տարածքը եւ բնակչությունը
28. Կիլիկիայում Ռուբինյան իշխանության ստեղծումը եւ ամրապնդումը
29. Լ—ոն II: Թագավորության հռչակումը Կիլիկիայում
30. Հեթումյան արքայատոհմի հաստատումը Կիլիկիայում
31. Կիլիկիայի հայոց թագավորության թուլացումը եւ անկումը
32. Կիլիկիայի հայոց թագավորության պետական կարգը եւ բանակը
33. Հայաստանի բաժանումը Թուրքիայի եւ Իրանի միջեւ 16-17-րդ դդ.
34. Հայաստանի ազատագրության ջանքերը 16-17-րդ դդ.
35. Իսրայել Օրին եւ Հայաստանի ազատագրության հարցը
36. Ազատագրական պայքարը 1722-1730թթ.
37. Արեւելյան Հայաստանը 1730-40-ական թթ.
38. Հովսեփ Էմինը եւ Հայաստանի ազատագրության հարցը
39. Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը 1760-80-ական թթ.

Նոր շրջան (1800-1914թթ.)

40. Արեւելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին
41. Արեւելյան Հայաստանը 1830-1860-ական թթ.
42. Արեւմտյան Հայաստանը 1830-1860-ական թթ.
43. Զեյթունի 1862թ. ապստամբությունը
44. Հայկական հարցի միջազգայնացումը
45. Հայ ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները
46. Ազգային կուսակցությունների ստեղծումը
47. Թուրքական պետության հայահալած քաղաքականության սաստկացումը 19-րդ դ. վերջերին
48. Ֆիդայական շարժման սկզբնավորումը
49. Սասունի 1894թ. ապստամբությունը: Բարենորոգումների մայիսյան ծրագիրը
50. Հայկական կոտորածները 1895-1896թթ.: Մեծ տերությունների դիրքորոշումը
51. 1895-1896թթ. հերոսամարտերը
52. Առաքելոց վանքի կռիվը եւ Սասունի 1904թ. ինքնապաշտպանությունը
53. Արեւելյան Հայաստանը 20-րդ դ. սկզբին
54. Երիտթուրքերի 1908թ. հեղաշրջումը: Օսմանիզմ եւ պանթուրքիզմ
55. Կիլիկիայի 1909թ. հայկական ջարդերը եւ ինքնապաշտպանական մարտերը
56. Հայկական բարենորոգումների հարցը 1912-1914թթ.

Նորագույն շրջան (1914-2008թթ.)

57. Հայ ժողովուրդը Առաջին համաշխարհային
58. պատերազմի տարիներին
59. Հայոց մեծ եղեռնը
60. Ինքնապաշտպանական հերոսամարտերը 1915թ.
61. Եղեռնի կազմակերպիչների դատաստանը
62. Հայաստանը 1917թ. ռուսական հեղափոխությունների շրջանում
63. 1918թ. մայիսյան հերոսամարտերը եւ հայկական պետականության վերականգնումը
64. Հայաստանի Հանրապետության ներքին դրությունը 1918-1920թթ.
65. ՀՀ արտաքին հարաբերությունները 1918-1920թթ.: Սեւրի պայմանագիրը
66. 1920թ. հայ-թուրքական պատերազմը
67. Հայաստանի խորհրդայնացումը
68. 1921թ. փետրվարյան ապստամբությունը
69. Արցախը եւ Զանգեզուրի 1918-1923թթ.
70. Հայաստանի սահմանների հարցը 1921-1923թթ.
71. Խորհրդային Հայաստանը 1920-1930-ական թթ.
72. Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին
73. Հայկական տարածքների խնդիրը 1945-1946թթ.
74. Խորհրդային Հայաստանը 1945-1988թթ.
75. Ազգային զարթոնքը Խորհրդային Հայաստանում 1960-ական թվականներին
76. Արցախյան ազատագրական շարժումը: ԼՂՀ հռչակումը
77. Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության հռչակումը
78. Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության ներքին եւ արտաքին դրությունը
79. Հայկական սփյուռքը 1920-2008 թթ.

Հայկական մշակույթը
(հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր օրերը)

80. Հայկական հնագույն մշակույթը
81. Հայկական մշակույթը 5-8-րդ դդ.
82. Հայկական մշակույթը 9-14-րդ դդ.
83. Հայկական մշակույթը 15-18-րդ դդ.
84. Հայկական մշակույթը 19-րդ դ. եւ 20-րդ դ. սկզբին
85. Նորագույն շրջանի հայկական մշակույթը

Մուտքագրված է` 2 July, 2009 թ.

Գտնել
Գրքեր
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
Mezzo
anitour
UMBA
UITE
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania